• Gratis thuisbezorgd v.a. €50,-
  (Vanaf 30kg op aanvraag)
 • Voor 15.00 uur besteld
  de volgende werkdag in huis
 • 14 dagen
  retourrecht
 • 0187 - 82 02 29
  alle werkdagen beschikbaar

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van M. van den Boogert DHZ (BigM) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 52276945 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van M. van den Boogert DHZ (BigM) worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door M. van den Boogert DHZ (BigM) ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. M. van den Boogert DHZ (BigM)  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt M. van den Boogert DHZ (BigM) dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

3. Prijzen/Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen van M. van den Boogert DHZ (BigM) zijn vrijblijvend en M. van den Boogert DHZ (BigM) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’ s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen 14 werkdagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw geld uiterlijk binnen 30 dagen terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij M. van den Boogert DHZ (BigM) worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De kosten voor het retour sturen zijn voor uw rekening.

4.2 U bent verplicht te controleren of de aan u geleverde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 werkdagen melden per e-mail aan M. van den Boogert DHZ (BigM) onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. M. van den Boogert DHZ (BigM) zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. Indien u niet akkoord gaat met de door M. van den Boogert (BigM) voorgestelde oplossing kunt u het artikel terugsturen, de verzendkosten zijn dan voor uw rekening.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt M. van den Boogert DHZ (BigM) zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. M. van den Boogert DHZ (BigM) neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening. 

4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

• Stuur een e-mail naar retour@bigm.nl zodat wij uw zending verwachten. 
• Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. 
• Adresseer de artikelen als volgt: M. van den Boogert (BigM), Hofdijksweg 30, 3253 KB OUDDORP.


5. Betalingen 

5.1 Betaling dient te geschieden via iDEAL.  Bij leveringen buiten Nederland dient er contact opgenomen te worden met M. van den Boogert DHZ (BigM) om de betaling overeen te komen.  

5.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door M. van den Boogert DHZ (BigM) 

6. Levering

6.1 De door M. van den Boogert DHZ (BigM) opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Er wordt een e-mail verzonden naar u indien verzonden zijn.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan M. van den Boogert DHZ (BigM) verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u M. van den Boogert DHZ (BigM) daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was per email  en gemotiveerd kennis te geven. 8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft M. van den Boogert DHZ (BigM) de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en M. van den Boogert DHZ (BigM)  (dan wel door klant ingeschakelde derden), is M. van den Boogert DHZ (BigM) niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van M. van den Boogert DHZ (BigM).

9.2 De administratie van M. van den Boogert DHZ (BigM) geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft M. van den Boogert DHZ (BigM) in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat M. van den Boogert DHZ (BigM) gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan M. van den Boogert DHZ (BigM) kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met M. van den Boogert DHZ (BigM) in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door M. van den Boogert DHZ (BigM) vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 M. van den Boogert DHZ (BigM) is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.